Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Ivo Blom

Naam onderneming:
I&V TecVision
Robot-Shop

Vestigings- & bezoekadres:
Wachtdeur 21
1834TB Sint-Pancras
Nederland

Bereikbaarheid:
Telefoonnummer: +31 06 14790007
E-mailadres: ic.blom@Robot-Shop.nl

KvK-nummer: 37161781
btw-identificatienummer: NL184525342B01

Artikel 3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
3.1.         Robot-Shop
3.2.          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van 

                derden niet door www.Robot-Shop.nl erkend.
3.3.          De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhou en nakoming -alles in de breedste zin van het
                woord- van elk tussen www.robot-shop.nl en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.   
3.4.          Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
www.Robot-Shop.nl en de klant zijn overeengekomen.
3.5.          Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn
dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 4 – Opdracht 

4.1           De klant is ten opzichte van www.Robot-Shop.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.

4.2.          Bij het plaatsen van een opdracht bij www.Robot-Shop.nl dient de klant zichzelf te identificeren en wordt de klant door www.Robot-Shop.nl geïdentificeerd. www.Robot-Shop.nl kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
                www.Robot-Shop.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 5 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

5.1.          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door
                www.Robot-Shop.nl verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

5.2.          Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 6 Prijs

6.1.          Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in euro’s en exclusief vracht en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2.          De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is www.Robot-Shop.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de            afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door
                www.Robot-Shop.nl Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de consument geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die  zijn           bevestigd gehanteerd.

Artikel 7 Betaling

7.1.          De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door www.Robot-Shop.nl aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (vorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 8 Levering

8.1.        Verzendkosten komen voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

8.2 .       Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden, zal door
              www.Robot-Shop.nl aan de klant per deellevering verzendkosten in rekening worden
              gebracht, tenzij anders vermeld.

8.3.        www.Robot-Shop.nl heeft geen verplichting naar de klant tot terugname van verpakkingen.

8.4 .        Alle door www.Robot-Shop.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven
               en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de
               overeenkomst aan www.Robot-Shop.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen
               nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden,
               ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum
               dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal www.Robot-Shop.nl de consument hier
               tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders
               overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de consument het recht op
               ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de consument ook kiezen voor een nieuw te bepalen 
               levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de
               wettelijke termijn van 30 dagen gecrediteerd worden.

8.5.          De klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke
                gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of
                expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend.
                Bovendien dienen gebreken en transportschade www.Robot-Shop.nl binnen 5 kalenderdagen
                na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen
                blijven bij de klant, totdat zij door een deskundige van www.Robot-Shop.nl beoordeeld zijn. Latere
                reclamaties dan hier genoemd worden niet door www.Robot-Shop.nl geaccepteerd.

 

Artikel 9 Verzending en overdracht van risico

9.1.         Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

Artikel 10 Betaling, vertraging in de betaling

10.1.       Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen
beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de
betaling op te schorten.

10.2.       In geval van schuldenaarsverzuim brengt www.Robot-Shop.nl meteen na het ontstaan daarvan
               2% rente in rekening. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in
               verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer
               www.robot-shop.nl andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid
               twijfelachtig maken, heeft www.Robot-Shop.nl het recht de gehele resterende schuld
               onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de klant met
               tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door
               www.Robot-Shop.nl betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1.       Tot aan de voldoening van alle vorderingen van www.Robot-Shop.nl op klant, wordt
www.Robot-Shop.nl de volgende bescherming geboden: www.Robot-Shop.nl
behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle
vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien het (mede-) eigendom van www.Robot-Shop.nl door natrekking of door zaaksmening
teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de klant aan de totale
zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op www.Robot-Shop.nl
overgaat. De klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van www.Robot-Shop.nl Indien
het (mede-) eigendom van www.Robot-Shop.nl  door natrekking of door zaaksmening teniet
gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de klant aan de totale zaak
voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op www.Robot-Shop.nl
overgaat. De klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van www.Robot-Shop.nl .
Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden,
noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder
bij verpanding en beslagen, dient de klant www.Robot-Shop.nl daarvan onverwijld in te lichten.
De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van www.Robot-Shop.nl te
worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop www.Robot-Shop.nl
eigendomsvoorbehoud rust dient www.Robot-Shop.nl onverwijld te worden medegedeeld. Bij
handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft www.Robot-Shop.nl
het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de klant verplicht tot afgifte.
Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van www.Robot-Shop.nl producten,
evenals de verpanding door www.robot.nl van de geleverde goederen, gelden niet als
ontbinding van de overeenkomst. De klant is gehouden www.Robot-Shop.nl ten behoeve van
de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich
bevinden. De vorderingen van de klant uit wederverkoop van de door www.Robot-Shop.nl
aan de klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan
www.Robot-Shop.nl overgedragen. In geval de goederen door de klant verkocht zijn in ruil
voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van www.Robot-Shop.nl , geldt de vordering
aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door
www.Robot-Shop.nl geleverde goederen. De klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang
te incasseren als zij haar betalingsverplichtingen jegens www.Robot-Shop.nl nakomt.

Artikel 12 Ruilen, retourneren en reclameren

12.1.       Retournering via transport van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande
toestemming van www.Robot-Shop.nl . U dient eerst de retourzending te melden voordat u
een product retourneert. Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt.
Producten kunnen alleen geruild worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden.
Te ruilen producten moeten in de originele verpakking zitten, deze verpakking moet in onbeschadigde
staat verkeren. Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt er door
www.Robot-Shop.nl een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn.
Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. U bent niet verplicht om dit product te accepteren.
Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product
niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
Volgens de wet kopen op afstand, kunt u het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen
zeven (7) werkdagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde
producten die als maatwerk zijn verkocht.

Artikel 13 Garantie

13.1.       www.Robot-Shop.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen
verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken,
met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.2.       Met betrekking tot producten van derden is www.Robot-Shop.nl tot geen verdere garantie
               gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier
               rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de      
               bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1.       Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet
aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove
nalatigheid aan de zijde van www.Robot-Shop.nl . Iedere aansprakelijkheid van
www.Robot-Shop.nl wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende,
voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde
van de order met een maximum van € 15.000,- of beperkt tot de schade welke door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van www.Robot-Shop.nl is gedekt en door de
verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd
gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt
uitgesloten.

Artikel 15 Adviezen, aanwijzingen en informatie

15.1.       www.Robot-Shop.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen
en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door
www.Robot-Shop.nl geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 16 Herroepingsrecht 

16.1.       De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De klant
heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen
na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan
de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde of ‘maatwerk’ producten.

16.2.       De klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet,
onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending
dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van
www.Robot-Shop.nl te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het
risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij klant.

16.3.       Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan
draagt www.Robot-Shop.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant
betaalde aankoopbedrag.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1         Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van www.Robot-Shop.nl of eigendom van de leverancier(s)  van www.Robot-Shop.nl. Het is de klant uitdrukkelijk verboden dit intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van www.Robot-Shop.nl is het de klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden.

Artikel 18 Bescherming persoonsgegevens

18.1.        www.Robot-Shop.nl deelt de klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1.        Op alle tussen www.Robot-Shop.nl en de klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar of in de woonplaats van de klant bevoegde rechter, naar keuze van www.Robot-Shop.nl , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.2.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Sint-Pancras de plaats van nakoming.
www.Robot-Shop.nl behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.